Students

 

PhD Students

 1. Samuel Wen Chi Kuo
 2. Ben Gao Huang
 3. Ian Fischer
 4. Chih Hsiung Chang
 5. Setthanandi
 6. Qiang Miao
 7. Melissa Mustika

Master Students

 1. Bo Jie Chen
 2. Hsing Yi Lin
 3. Sheng Ming Chen
 4. Lu Hsuan Li
 5. Pin Yu Tao
 6. Sung Lin Tsai
 7. Shu Han Yang
 8. Li Shan Chang
 9. Ya Yuan Chang
 10. Hsiao Jung Su
 11. Yi Ching Liao
 12. Tsung Hua Peng
 13. Ting Yu Lin
 14. Zhenghuan Xu
 15. Darmawansah Lavoe
 16. Rahayu Setyowati

Graduated Students

 1. Jun Scott Chen Hsieh (2020/1)-PhD
 2. Jing Yi Lee (2019/10)
 3. Tzu Yun Tseng (2019/7)
 4. An Bang Huang (2019/7)
 5. Mei Shan Chen (2019/7)
 6. Kai Ting Chang (2019/6)
 7. Li Hsin Chang (2019/6)
 8. Chia Ming Wu (2019/4)
 9. Yung Yu Chang (2018/12)
 10. Bo Ru He (2018/7)
 11. Wei En Shih (2017/11)
 12. Wei Chun Tsai (2017/11)
 13. Jia Jen Lin (2017/7)
 14. Wen Ling Chen (2017/7)
 15. Yi Shan Wu (2017/7)
 16. Yi Lung Lin (2016/7)-PhD
 17. Ching Hsuan Wang (2016/7)
 18. An Yu Syue (2016/7)
 19. Min Chieh Wu (2015/7)
 20. Ru Wen Huang (2015/7)
 21. Guan Feng Lai (2015/7)
 22. Ting Hong Wang (2014/7)
 23. Tung Yang Huang (2014/7)
 24. Aubrey Neil Leveridge (2013/7)-PhD
 25. Wen Ling Tsai (2013/7)
 26. Yin Hsuan Chen (2013/7)
 27. Kun Huang Chien (2012/7)-PhD
 28. Lu Ting Liu (2012/7)
 29. Chang Lung Li (2012/7)
 30. Yu Ching Lai (2012/7)
 31. Wen Hsuan Chang (2011/7)
 32. Tz Yung Fang (2011/7)
 33. Hung Chun Lin (2011/7)
 34. Wen Yu Zeng (2011/7)
 35. Chris Wai Hing Lee (2011/7)
 36. Li Jen Hsu (2011/7)
 37. Jia Fen Liu (2010/7)
 38. Cheng Ting Lin (2010/7)
 39. Hung Jung Chang (2010/7)
 40. Tung Ying Yu (2010/7)
 41. Kuan Lin Liu (2010/7)
 42. Che Wei Sung (2009/7)
 43. Ming Wei Cheng (2009/7)
 44. Chia Lin Chang (2009/7)
 45. Hung Tien Chang (2008/7)
 46. Yi Ting Huang (2008/7)
 47. Chin I Chung (2008/7)
 48. Chia Hsing Shen (2008/7)
 49. Chi Cheng Tsai (2008/7)
 50. Yu Chieh Wu (2007/11)-PhD
 51. Chia Chia Wu (2007/7)
 52. Ting Yen Lin (2007/7)
 53. Tien Kuei Wu (2007/7)
 54. Chih Hong Lai (2007/5)-PhD (co-supervised)
 55. Wei Ming Pan (2007/3)
 56. Yi Ho Chen (2006/7)
 57. Yung Da Chiu (2005/11)
 58. Chun Hong Chu (2005/9)
 59. Yung Chang Hsu (2005/6)
 60. Chieh Hua Shen (2005/6)
 61. Ming Yu Lin (2005/6)
 62. Yu Ming Chu (2005/6)
 63. Chung Fu Huang (2005/1)
 64. Chan Yu Kuo (2004/6)
 65. Ben Kao Huang (2004/6)
 66. Cheng Hao Lin (2004/6)
 67. Shih Chi Huang (2004/6)
 68. Hsin Huang Kao (2004/6)
 69. Li Chuan Ku (2004/1)
 70. Wei De Chan (2004/1)
 71. Yu Bin Chen (2003/6)
 72. Meng Hsin Yang (2003/6)
 73. Kuo Hsiang Sun (2003/6)